Struktura DMAIC

Czym jest DMAIC?

Model DMAIC to plan drogowy dla Six Sigma, mający na celu poprawę jakości wyników procesów biznesowych. DMAIC to angielski termin oznaczający: Define, Measure, Analyse, Improve and Control. Podczas tych 5 kroków należy przeprowadzić jest 12-etapowy plan działania, aby móc poprawnie wykonać te 5 kroków.

Pięć faz modelu DMAIC

Faza „DEFINE”

Celem fazy Define jest:

Opisz problem, który wymaga rozwiązania, oraz wartość problemu dla firmy, a następnie zorganizuj zespół doskonalenia.

W fazie Definiowania kluczowe znaczenie mają następujące 2 kroki:

1. Wybór i zakres projektów
2. Definicja wady

Aby pomyślnie wykonać krok 1, należy wykonać następujące 5 zadań:

 • Zidentyfikuj czynniki decydujące o wartości organizacji,
 • Identyfikuj szanse i możliwości,
 • Zbadaj listę możliwości,
 • Zakres i zdefiniowanie projektów,
 • Nadaj priorytet liście projektów.

Ten plan trasy doprowadzi do wyboru projektu Lean Six Sigma.

Definicja Wady: w ramach projektu doskonalenia należy zinterpretować określone wymagania jakościowe związane z procesem. W terminologii Lean Six Sigma Głos Klienta (VOC) rozumiemy jako Krytyczny dla Jakości (CTQ). To termin używany dla ważnych mierzalnych cech produktu lub procesu, sugeruje „standard wydajności”, który należy spełnić, aby osiągnąć satysfakcję klienta.

Faza „MEASURE”

Cele fazy Measure:

Zdefiniuj defekt i zbierz podstawowe informacje dotyczące wydajności produktu lub procesu. Ustal cele doskonalenia i zapewnij odpowiedni system pomiarowy.

W fazie Measure kluczowe są następujące kroki:

3. Określ i przeanalizuj system pomiarowy Y
4. Wydajność bazowa
5. Cel oparty na wydajności bazowej

Y Projektu to CTQ wyrażony jako mierzalny wynik procesu, który jest ilościowo, mierzalnie, jednoznacznie i bezpośrednio powiązany z procesem przez cały czas.

Bieżącą wydajność procesu określa się na podstawie zebranych danych, poprzez pomiar wyjścia procesu Y, który może być wyrażony jako temperatura, czas, prędkość lub dowolna inna jednostka.

Korzystając z tych wartości, które są powiązane z procesem, należy wyznaczyć cel, jakim jest dążenie do doskonalenia.

Faza „ANALYSE”

Celem fazy analizy jest:

Określ, które parametry (wejścia) mają największy wpływ na krytyczne wyniki procesu (wyjścia).

W fazie analizy kluczowe są następujące dwa kroki:

6. Możliwe przyczyny zmienność
7. Ustalenie przyczyn źródłowych

W kroku 6 szukamy przyczyn, dla których Y nie zawsze ma pożądaną wartość, np z powody zmienności lub odchyleń.

W kroku 7 szukamy przyczyn źródłowych – ważne jest, aby te podstawowe przyczyny można było uzasadnić danymi.

Faza „IMPROVE”

Celem fazy doskonalenia jest:

Identyfikacja możliwości ulepszeń i uzasadnienie, że cele projektu zostaną osiągnięte poprzez wprowadzenie tych ulepszeń.

W tej fazie kluczowe znaczenie mają następujące 2 kroki:

8. Ustalenie optymalnego rozwiązania
9. Oceń rozwiązania

Celem jest opracowanie w pełni funkcjonującego doskonalenia procesów, które zostało przetestowane przez zespół projektowy i jest gotowe do użycia w rzeczywistym środowisku biznesowym. Optymalne rozwiązanie dobierane jest na podstawie:

 • Przewidywana wydajność procesu
 • Koszty
 • Wymagania wdrożeniowe
 • Zagrożenia

Przeprowadzić należy pilotaż w celu przetestowania proponowanych rozwiązań w terenie, co zmniejsza ryzyko niepowodzenia i pokazuje dokładniejszą prognozę redukcji (kosztów) wynikających z projektu. W ten sposób można doprecyzować uzasadnienie biznesowe jako uzasadnienie pełnego wdrożenia.

Faza „CONTROL”

Celem ostatniego kroku w modelu DMAIC jest:

Wdrażaj wybrane rozwiązania i zabezpieczaj je w procesie i organizacji, a następnie podziel się rozwiązaniami z innymi odpowiednimi osobami, które (mogą) mieć podobny problem z procesem.

W fazie Kontroli kluczowe są następujące kroki:

10. Zabezpieczenie i analiza systemu pomiarowego
11. Wdrożenie i demonstracja ulepszenia
12. Dokumentacja projektowa i przekazanie

Zmiany procesu dokumentuje się w planie kontroli. Dla każdej przyczyny źródłowej wskazuje się sposób zarządzania operacyjnego. W planie kontroli wskazuje się również, w jaki sposób należy monitorować Y, kto jest odpowiedzialny za rozwiązanie problemu, kiedy przeprowadzane są kontrole i audyty procesu oraz korekty procesu, aby zapewnić, że zmiany są trwałe.

Podsumowanie

Ważne jest, aby wdrożenie rozwiązania odbywało się w ramach procesu w sposób kontrolowany. Zaleca się włączenie do istniejącego sposobu zarządzania projektami, pod warunkiem, że sporządzony zostanie plan działania lub plan wdrożenia, który zawiera co najmniej następujące elementy: definicja projektu, organizacja projektu, planowanie projektu, niezbędne narzędzia i budżet, zarządzanie ryzykiem wymagania dotyczące planu i szkolenia.

Po wdrożeniu projekt może zostać przekazany do organizacji – pierwszym punktem kontaktu dla Czarnego Pasa lub Zielonego Pasa jest sponsor jako właściciel problemu i ostatecznie właściciel rozwiązania. Dobrze przygotowana dokumentacja projektowa stanowi punkt odniesienia dla obecnego i przyszłego właściciela procesu, dlatego ważne jest, aby jasno udokumentować przyczyny zmian w procesie i wdrożone rozwiązania wraz z odpowiadającymi im przychodami, co zapobiega wymyślaniu koła na nowo w przyszłości.

Model DMAIC w stosunku do Six Sigma

Six Sigma wyraźnie wykorzystuje model DMAIC – nie oznacza to jednak, że model DMAIC może również działać osobno.

Model DMAIC, a cykl PDCA

Model DMAIC opiera się bardziej na myśleniu projektowym niż na cyklu PDCA (Plan, D0, Check and Act). DMAIC analizuje główne aspekty problemu, podczas gdy PDCA skupia się bardziej na problemie jako całości.

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE LEAN SIX SIGMA

Jeśli chcesz zostać specjalistą lub ekspertem Six Sigma, określanych jako Yellow Belts, Green Belts, i Black Belts (żółte pasy, zielone pasy i czarne pasy) zapoznaj się z Przewodnikiem Kursów lub pobierz Katalog Szkoleń bądź przeczytaj o naszych kursach.

Chcesz wiedzieć więcej lub masz dodatkowe pytania?

Zamów nasz bezpłatny katalog.

 • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG