DLA BIZNESU

W FIRMIE

LEAN SIX SIGMA W TWOJEJ FIRMIE

Chociaż Lean Six Sigma jest najbardziej znana jako struktura doskonalenia bazująca na procesie, to w rzeczywistości znacząco wykracza ona poza te ramy. Lean Six Sigma jest określoną filozofią, strukturą organizacyjną i doskonalenia, jak też kompletem narzędzi. Wychodząc z tego punktu widzenia Lean Six Sigma rozwiązuje problemy organizacyjne przy uwzględnieniu konkurencyjności, obniżki kosztów oraz poziomu zadowolenia klienta.

Zależnie od twoich ambicji, Lean Six Sigma może być wdrażany etapami. Każda organizacja jest wyjątkowa, nie ma powielanej strategii o uniwersalnym zastosowaniu. Wspólnie z tobą The Lean Six Sigma Company opracuje plan działania, dostosowany do potrzeb twojej organizacji. 

Chcesz wiedzieć więcej o Lean Six Sigma? Proszę przeczytaj dalej: Czym jest Lean Six Sigma?

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

Lean Six Sigma pomoże Ci w dążeniach do osiągnięcia trzech celów: większego zadowolenia klienta, niższych kosztów operacyjnych i przewagi nad konkurencją dzięki wysokiej jakości. Te trzy cele są ściśle powiązane ze sobą. Podstawą Lean Six Sigma jest filozofia, a mianowicie szybka i bezbłędna praca. W żargonie technicznym oznacza to dążenie do przepływu jednej sztuki i redukcji zmienności.

W organizacji Lean Six Sigma realizują doskonalenie procesów poprzez prowadzenie projektów naprawczych, jak również ciągłą poprawę rutynowych codziennych czynności. Wymaga to zrozumienia metodologii w danej organizacji. Zarząd odgrywa ważną rolę w sukcesie Lean Six Sigma. Są to Sponsorzy inicjatyw doskonalenia i z tego względu kolektywnie odpowiadają za ich sukces. Sponsorzy wybierają projekty i zapewniają eliminację wszelkich przeszkód, aby Lean Six Sigma mogła być zastosowana z powodzeniem.

Poniższy schemat przedstawia Lean Six Sigma jako zintegrowane podejście do prowadzenia działalności biznesowej:

PIERWSZY KROK: OKREŚLIĆ AMBICJE

Lata doświadczeń pokazały nam, że organizacja może realizować trzy poziomy ambicji, jeżeli chodzi o doskonalenie procesu.  Najwyższy poziom, ‘zmiana’, jest często nazywany doskonałością operacyjną. Organizacje takie jak General Electric (GE) i Toyota są firmami, które działają właśnie na tym poziomie. Doskonalenie procesu według metodologii Lean Six Sigma jest wpisane w DNA tych organizacji. Nie czynią one tajemnicy z faktu, że to właśnie metodologia Lean Six Sigma odegrała kluczową rolę w uzyskaniu przez nie pozycji liderów przemysłu.

Innym poziomem ambicji jest podejście „ulepszanie”. Ten poziom ambicji charakteryzuje się selektywnym doskonaleniem wewnątrz organizacji. Podejmowane są decyzje w celu optymalizacji szeregu działów, podstawowych procesów lub jednostek przy zastosowaniu Lean Six Sigma. Często są one inicjowane przez same działy, bez aktywnego zaangażowania się kierownictwa wyższego szczebla.

Trzeci poziom ambicji jest nazywany „naprawą”. Na tym poziomie metodologia Lean Six Sigma jest przywoływana celem dokonania udoskonalenia pewnej liczby procesów. Wynajmowani są konsultanci albo wybrani członkowie załogi zostają przeszkoleni w celu dokonania poprawy ograniczonej liczby procesów.

Określenie twojego poziomu ambicji w dużej mierze zależy od dostępnych zasobów i twoich potrzeb. Każdy poziom ambicji ma swoją własną ścieżkę wdrażania. Ta ścieżka zależy też w dużym stopniu od rodzaju organizacji. I właśnie to jest przyczyną, dla której nie istnieje uniwersalny schemat wdrażania Lean Six Sigma. Jednakże The Lean Six Sigma Company może, przy współpracy z tobą, z całą pewnością znaleźć pomysł na właściwe podejście i wyznaczyć szlak, prowadzący do sukcesu.

ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Organizacje stosujące ciągłe doskonalenie będą dysponowały dużą liczbą “ulepszaczy” procesu, którzy będą się koncentrować na doskonaleniu procesu przez część swojego czasu pracy, a nawet w pełnym wymiarze czasu pracy, w celu utrzymania niskiego poziomu kosztów i zwiększenia zadowolenia klienta. Wewnątrz organizacji Lean Six Sigma, różne role są pełnione w pięciu dyscyplinach. Im bardziej intensywnie personel został przeszkolony, tym więcej dyscyplin on/ona może objąć. “Ulepszacze” procesu potrzebni są na każdym poziomie. Różne role są wymienione poniżej:

  • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG